(02:18:09) * BGIRC sets mode: +o Hacker
(02:24:22) * Hacker (FaNaTiC@Hacker.Bg) has quit irc (Ping timeout: 181 seconds)
(04:13:23) * Hacker (FaNaTiC@Hacker.Bg) has joined #neworder
(04:13:23) * BGIRC sets mode: +o Hacker
(04:13:47) * Hacker (FaNaTiC@Hacker.Bg) has quit irc (Quit: FaNaTiC Start IRC 1999 Year)